Τρίκαλα: Τρεις ειδικοί συνεργάτες δίπλα στον Δήμαρχο για την τεχνολογία και το περιβάλλον

Τρεις ειδικούς συνεργάτες θα προσλάβει ο Δήμαρχος Τρικκαίων, οι οποίοι…

Τρεις ειδικούς συνεργάτες θα προσλάβει ο Δήμαρχος Τρικκαίων, οι οποίοι θα απασχολούνται στο Δήμο για την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα:

1. Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής, σχεδιασμού και εφαρμογής του θεματικού αντικειμένου ψηφιακού μετασχηματισμού «έξυπνης πόλης» και συγκεκριμένα για την υποστήριξη του Δημάρχου σε θέματα:

● Εποπτείας, αξιολόγησης και διατύπωσης προτάσεων αναπροσαρμογής των υφιστάμενων υποδομών υποστήριξης δημοτικών υπηρεσιών και των υποδομών “Smart City”,

● Κατάρτισης σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση καινοτόμων έξυπνων ψηφιακών λύσεων στη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών,

● Συνεργασίας με το επιστημονικό προσωπικό του Δήμου για σχεδιασμό κοινών λύσεων που βοηθούν μεταξύ άλλων στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την προστασία του περιβάλλοντος,

● Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα για τον συντονισμό δράσεων που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και στον σχεδιασμό δράσεων κι έργων ψηφιακού μετασχηματισμού,

● Δικτύωσης με φορείς επιχειρηματικότητας για την υλοποίηση πρωτοβουλιών ψηφιακής μετάβασης,

● Εκπόνησης μελετών εφαρμογής και υποστήριξης διαδικασίας διαμόρφωσης σχετικών προτάσεων χρηματοδότησης,

● Συμμετοχής σε Ομάδες Έργου για τον σχεδιασμό κι υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία ή/και εθνικούς πόρους,

● Υποστήριξης συνεργασίας ερευνητικών φορέων και πανεπιστημίων με το Δήμο επί ζητημάτων του θεματικού αντικειμένου,

● Υποστήριξης συνεργειών με εκπαιδευτικούς φορείς για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ανάδειξης ψηφιακών δεξιοτήτων,

● Εποπτείας υλοποίησης δράσεων που αφορούν το θεματικό αντικείμενο,

● Υποστήριξης προβολής και διάδοσης των σχετικών δράσεων του Δήμου για τα θέματα «έξυπνης πόλης» καθώς και των αποτελεσμάτων τους.

με τα παρακάτω πρόσθετα προσόντα:

α. Να είναι κάτοχος διπλώματος/πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος (αναγνωρισμένου) της αλλοδαπής, της επιστήμης μηχανικού σε συναφές με την πληροφορική αντικείμενο.

β. Να διαθέτει επιπλέον γνώσεις σε θέματα δημιουργίας, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, που αποδεικνύεται με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και εμπειρία σε αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό της προκηρυσσόμενης θέσης.

γ. Συναφής ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και διδακτική εμπειρία θα εκτιμηθεί ανάλογα.

δ. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του βασικού τίτλου σπουδών και τυχόν διδακτορικός τίτλος θα εκτιμηθούν ανάλογα.

ε. Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθούν ανάλογα.


2. Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής, σχεδιασμού και εφαρμογής του θεματικού αντικειμένου ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων της πόλης και συγκεκριμένα για την υποστήριξη του Δημάρχου σε θέματα:

● Εποπτείας, αξιολόγησης και σύνταξης μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποδομών του Δήμου.

● Κατάρτισης σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση καινοτόμων έξυπνων λύσεων στην υλοποίηση νέων ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποδομών του Δήμου.

● Εκπόνησης μελετών εφαρμογής και υποστήριξη διαδικασίας διαμόρφωσης σχετικών προτάσεων χρηματοδότησης,

● Συμμετοχής σε Ομάδες Έργου για τον σχεδιασμό κι υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία ή/και εθνικούς πόρους,

● Υποστήριξης συνεργασίας ερευνητικών φορέων και πανεπιστημίων με το Δήμο επί ζητημάτων του θεματικού αντικειμένου,

● Υποστήριξης συνεργειών με εκπαιδευτικούς φορείς για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποδομών του Δήμου.

● Οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης δράσεων που αφορούν το θεματικό αντικείμενο.

με τα παρακάτω πρόσθετα προσόντα:

α. Να είναι κάτοχος διπλώματος/πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου (αναγνωρισμένου) πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής,

β. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, γνώση και ενασχόληση σε θέματα:

 Σχεδιασμού και επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τουλάχιστον 12 ετών

 Σχεδιασμού και επίβλεψης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 Σχεδιασμού και επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών έργων μεγάλης κλίμακας η οποία αποδεικνύεται µε αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις ή πιστοποιήσεις και σημαντική εμπειρία στους ανωτέρω τομείς.

γ. Να διαθέτει εμπειρία διοίκησης οργανωτικής μονάδας τεχνικού ενδιαφέροντος στον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

δ. Να κατέχει άριστη γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού και μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως Autocad, 4M ή/και παρεμφερή.

ε. Να διαθέτει Πιστοποιημένη γνώση στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ή/και παρεμφερή.

στ. Να διαθέτει αποδεδειγμένες εκπαιδευτικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης έργων (Project Management)

ζ. Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα εκτιμηθεί ανάλογα.

η. Επιθυμητή η άριστη γνώση (πλέον της μητρικής) μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλή γνώση μιας επίσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


3. Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής, σχεδιασμού και εφαρμογής του θεματικού αντικειμένου «Περιβάλλον και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος και βιώσιμη αστική ανάπτυξη» και συγκεκριμένα για την υποστήριξη του Δημάρχου σε θέματα:

● Κατάρτισης σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση καινοτόμων ενεργειακών λύσεων στη διάθεση των δημοτικών υποδομών και των πολιτών,

● Συνεργασίας με το επιστημονικό προσωπικό του Δήμου για σχεδιασμό κοινών λύσεων που βοηθούν μεταξύ άλλων στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος,

● Εφαρμογής αρχών της κυκλικής οικονομίας σε εφαρμογές που ευνοούν τους πολίτες και την πόλη

● Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα για τον συντονισμό δράσεων που αφορούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στον σχεδιασμό δράσεων κι έργων σε αυτό τον τομέα,

● Δικτύωσης με φορείς επιχειρηματικότητας για την υλοποίηση πρωτοβουλιών σχετικές με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης

● Εκπόνησης μελετών εφαρμογής και υποστήριξης διαδικασίας διαμόρφωσης σχετικών προτάσεων χρηματοδότησης,

● Συμμετοχής σε Ομάδες Έργου για τον σχεδιασμό κι υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία ή/και άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους,

● Υποστήριξης συνεργασίας ερευνητικών φορέων και πανεπιστημίων με το Δήμο επί ζητημάτων του θεματικού αντικειμένου,

● Υποστήριξης συνεργειών με εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ανάδειξης περιβαλλοντικών και ενεργειακών θεμάτων με έμφαση στην καινοτομία,

● Εποπτείας υλοποίησης δράσεων που αφορούν το θεματικό αντικείμενο,

● Υποστήριξης προβολής και διάδοσης των σχετικών δράσεων του Δήμου για τα θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, καθώς και των αποτελεσμάτων τους.

με τα παρακάτω πρόσθετα προσόντα:

α. Να είναι κάτοχος διπλώματος/πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής, της επιστήμης μηχανικού (πολυτεχνικής σχολής)

β. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, γνώση και ενασχόληση σε θέματα:

 Έρευνας και καινοτομίας σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και νέων τεχνολογιών. 

 Εμπειρία στη συνεργασία με επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς για την υλοποίηση έργων επί του θεματικού αντικειμένου.

 Ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων για καινοτόμες λύσεις και προϊόντα.

 Δημιουργίας προγραμμάτων επιχειρηματικής επιτάχυνσης.

 Διαχείρισης έργων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 Διοργάνωσης δράσεων ενημέρωσης και προβολής αποτελεσμάτων έργων.

 Παρουσίασης και επικοινωνίας της γνώσης. 

η οποία αποδεικνύεται µε αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις ή πιστοποιήσεις και σημαντική εμπειρία στους ανωτέρω τομείς.

γ. Να κατέχει άριστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν της Ελληνικής.

δ. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε επιστημονικό πεδίο παρεμφερές με το αντικείμενο απασχόλησης θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι, πλέον των παραπάνω προσόντων, θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπεται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

Για την πλήρωση των θέσεων, όσοι/ες ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλλουν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων σχετική αίτηση (μία ανά θέση), συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 Απλό αντίγραφο των τίτλων σπουδών τους

 Βιογραφικό σημείωμα

 Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.15 /1 86, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού όπως ορίζονται στα άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007 (ενώ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο κατά το διορισμό).

 Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται τα πρόσθετα προσόντα που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).

Οι ειδικοί Συνεργάτες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα του και τα υπόλοιπα ζητήματα ορίζονται στο άρθρο 163 του ν. 3584/2007 καθώς και στις σχετικές διατάξεις.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (Ασκληπιού 18, τηλ. 2431351297, 2431351182) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: prokirixeis@trikalacity.gr μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, και συγκεκριμένα από την 12/9/2021 έως και την 17/9/2021.

Η γνωστοποίηση αυτή θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.trikalacity.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ θα δημοσιευθεί και σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού.

Στην ίδια κατηγορία