Αλλάζει ο Φορέας Διαχείρισης για περιοχές NATURA – Μεταξύ αυτών και οι περιοχές Μετέωρα και Ασπροπόταμος

Πρόκειται για Θετική ή Αρνητική εξέλιξη ; Αυτό διερωτούνται όσοι…

Πρόκειται για Θετική ή Αρνητική εξέλιξη ;

Αυτό διερωτούνται όσοι παρακολούθησαν σήμερα τις τοποθετήσεις των κκ. Γάτσια ,Θώμου ,Μπουτίνα , Κουτή και Βουρλίτση.

Οι περισσότεροι εξ αυτών θεωρούν ότι πρόκειται για μια δυσμενή εξέλιξη την οποία θα την βρούμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα ταύτισαν την αλλαγή αυτή με την τοποθέτηση Ανεμογεννητριών στις περιοχές αυτές.

Ο νέος Οργανισμός που θα διαχειρίζεται πλέον τις περιοχές θα λέγεται , Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) .

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ο ΟΦΥΠΕΚΑ ορίστηκε το έτος 2020 ως καθολικός διάδοχος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (EKΠΑΑ) με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (ν. 4685 / 2020).

Σκοπός του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για (i) τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και (ii) την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σχετικά με την διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών ο ΟΦΥΠΕΚΑ:

 • συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές
 • διενεργεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες
 • εκπονεί Πενταετές Σχέδιο Δράσης
 • παρακολουθεί την εφαρμογή του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ)
 • οργανώνει ειδική διαδικτυακή πύλη
 • αναλαμβάνει υποστήριξη δικτύων παρακολούθησης της κατάστασης φυσικού περιβάλλοντος
 • υλοποιεί προγράμματα
 • συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις για θέματα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

Σχετικά με την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ο ΟΦΥΠΕΚΑ:

 • συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
 • αναλαμβάνει την εκτέλεση προγραμμάτων, έργων και δράσεων περιβαλλοντικής φύσης
 • υποστηρίζει το ΥΠΕΝ για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, για τη λήψη μέτρων, την εφαρμογή σχεδίων και την κατάρτιση εκθέσεων που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο
 • αναλαμβάνει δράση για τη διάδοση της περιβαλλοντικής πολιτικής, τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης

Βασικές πηγές χρηματοδότησης του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι

 1. ο τακτικός προϋπολογισμός του ΥΠΕΝ
 2. ο Κρατικός Προϋπολογισμός
 3. όργανα και οργανισμοί Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι ευρωπαϊκοί ή διεθνείς οργανισμοί για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει
 4. το Πράσινο Ταμείο
 5. ποσοστά από πόρους που προέρχονται από έσοδα σχετικά με πχ. την εκμετάλλευση ενεργειακών πηγών της χώρας, πρόστιμα για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ας δούμε όμως κάποια σχετικά Δημοσιεύματα για το συγκεκριμένο θέμα:

Δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν και κάποιες αλλαγές με αποχαρακτηρισμού εκτάσεων από τις συγκεκριμένες περιοχές.

Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που ο Δήμος Μετεώρων θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί και να ενημερώσει τους Δημότες ……..

Στην ίδια κατηγορία