Εξώδικο του ΑΣ Μετέωρα κατά του Δήμου Μετεώρων

Σε εξώδικη διαμαρτυρία κατά του Δήμου Μετεώρων προχώρησε ο ΑΣ…

Σε εξώδικη διαμαρτυρία κατά του Δήμου Μετεώρων προχώρησε ο ΑΣ Μετέωρα σχετικά με την χρήση του Δημοτικού Σταδίου Βασίλης Καρακίτσιος. Αναλυτικά:

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

Του Αθλητικού Σωματείου, που εδρεύει στην Καλαμπάκα με την επωνυμία ” ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ – ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ¨ και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Το αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος Μετεώρων»,που κατοικοεδρεύει στη Καλαμπάκα, Νομού Τρικάλων και εκπροσωπείται νόμιμα.-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΤΕΟ :στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία<<Περιφέρεια Θεσσαλίας>>,που εδρεύει στα Τρίκαλα(Βασ. Τσιτσάνη αρ. 31),νόμιμα εκπροσωπούμενο.

****************************************

Επί του θέματος παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Μετεώρων στο νεοσύστατο σωματείο <<…..>>,επιφέρουμε τα παρακάτω :

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύµφωνα µε την παρ. 1Α του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999 κατά τα δύο πρώτα δύο(2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων,χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Σε όσα δε σωματεία δεν διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν συμπληρώσει δύο(2) έτη από την εγγραφή τους σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία(νέα σωματεία) για την αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας,πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων,η οικεία Περιφέρεια χορηγεί άδεια προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση. Η συνδρομή αυτής της περίπτωσης θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εγγραφής της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας.

Τέλος, σύμφωνα με τον νεοσύστατο Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Μετεώρων(ΑΔΑ:6ΚΣΒ46ΜΜΥΗ-ΗΓ9) προβλέπεται ρητά στο άρθρο 8 ότι :<<… Αθλητικά Σωματεία ή μέλη αυτών,τα οποία χρειάζεται να προπονούνται σε τακτικές ώρες,κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή αλλά και Σαββατοκύριακα στους χώρους άθλησης για την προετοιμασία των αγώνων τους, στα διάφορα Πρωταθλήματα που συμμετέχουν και έχουν έδρα το Δημοτικό χώρο άθλησης,τότε το αίτημα για χρήση χώρων υποβάλλεται εγγράφως από το κάθε αθλητικό Σωματείο-Σύλλογο,πριν από την έναρξη της κάθε αθλητικής περιόδου(1ο δεκαήμερο του Ιουνίου και μέχρι την 30 Ιουνίου).Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων επίσημων αγώνων,τότε το αίτημα-πρόγραμμα των αγώνων υποβάλλει εγγράφως η αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Αθλητική Ένωση που οργανώνει το κάθε πρωτάθλημα.Η αρμόδια υπηρεσιακή δομή Αθλητισμού του Δήμου Μετεώρων εξετάζει τα αιτήματα και εισηγείται εγγράφως προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατανομή των ωρών κατά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το τελικό πρόγραμμα και το γνωρίζει στο κάθε Σωματείο που έχει υποβάλλει αίτημα. ΙΙ.- Με βάση τα ανωτέρω συμπερασματικά να τονίσουμε ότι : Α) το νεοσύστατο σωματείο ….. ιδρύθηκε με την αριθμ. …… Διάταξη του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας. Β)Δεν έχει εγγραφεί έως και σήμερα στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Τρικάλων και συνεπώς δεν μετέχει σε καμία διοργάνωση της ως άνω Ένωσης και με κανένα αγωνιστικό τμήμα. Γ) Υπέβαλε αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ίδρυσής του αίτημα στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ για παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Μετεώρων,παρόλο που σύμφωνα με τα ανωτέρω ισχύοντα στην Νομοθεσία δεν έχει τις προϋποθέσεις. Δ)Παρόλο που δεν του χορηγήθηκε η άδεια(αντιθέτως μάλιστα τα μέλη του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Μετεώρων γνωμοδότησαν αρνητικά) εντούτοις η διοίκηση του νεοσύστατου σωματείου καλούσε διά των ΜΜΕ τον κόσμο να προσέλθει στο Δημοτικό Στάδιο Μετεώρων, διότι, από το πρωί του Σαββάτου 5-11-2022 ο Άθλος ξεκινάει προπονήσεις στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας αναφέροντας και συγκεκριμένες ώρες και ημέρες!!! Διότι όπως ανέφερε έχει κάνει αίτηση που κατατέθηκε στο Δήμο Καλαμπάκας,δηλαδή προχώρησε σε χρήση του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Μετεώρων παρανόμως και χωρίς να διαθέτει ουδεμία άδεια. Ε) Παρόλες τις επισημάνσεις μας προς τον κ. Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Παιδείας Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόνοιας Δήμου Μετεώρων να λάβει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, ουδεμία μέριμνα υπήρξε και το νεοσύστατο αθλητικό σωματείο έκανε και στις 5-11-2022 και συνεχίζει έως και σήμερα να κάνει χρήση του δημοτικού χώρου άθλησης χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια. Επειδή οι ως άνω διατάξεις είναι <<ξεκάθαρες>> νομικά και δεν μπορούν να τύχουν ουδεμίας παρερμηνείας, το ως άνω νεοσύστατο σωματείο δεν έχει εγγραφεί ακόμα στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Τρικάλων και δεν μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας.Επίσης, επειδή δεν διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει συμπληρώσει δύο(2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία(νέα σωματεία) δύναται να αιτηθεί αδείας για την αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας(που δεν έχει όμως τέτοια ακόμη)μόνο από την οικεία Περιφέρεια.

Στην ίδια κατηγορία