ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Γεωγραφικά ορίζεται από βορρά με τη Μακεδονία, νότο με την